خدماتی که گروه استیکو فود انجام میدهد

دانش و مهارت ، کیمیای طبیعت

9

پروژه های درحال اجرا

589

پروژه های تکمیل شده

89

پرسنل فعال

18000

مساحت کارخانه